Inicjatywa Pracownicza

Nasze cele i założenia

 

Głównym zadaniem Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zabieganie o poprawę warunków pracy osób zatrudnionych na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach organizacyjnych. Nie chcemy, aby nasz Uniwersytet zamienił się w korporację. Chcemy, żeby stał się przyjaznym i stabilnym miejscem pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych, dydaktycznych i technicznych, w bibliotekach, administracji i obsłudze.

W pierwszej kolejności zamierzamy domagać się od pracodawcy podjęcia następujących działań:

 1. Podniesienia wynagrodzeń najniżej zarabiających osobom (zwłaszcza pracującym na stanowiskach obsługi) i doprowadzenia do sytuacji, w której ich wynagrodzenie zasadnicze nie będzie niższe od obowiązującej płacy minimalnej.
 2. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych zasad wynagradzania na poszczególnych stanowiskach oraz kryteriów przyznawania nagród, dodatków i premii.
 3. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich wydziałów procedur zatrudniania nauczycieli i nauczycielek akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz awansów zgodnie z zasadą:
  magister/magistra – asystent/asystentka,
  doktor/doktorka – adiunkt/adiunktka,
  doktor habilitowany/doktorka habilitowana – profesor/profesorka uczelni,
  profesor/profesorka – profesor/profesorka.
 4. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich jednostek organizacyjnych procedur zatrudniania oraz awansów osób pracujących na pozostałych stanowiskach (technicznych, w bibliotekach, administracji i obsłudze).
 5. Przestrzegania przepisów BHP, zwłaszcza w zakresie poszanowania godności osób pracujących oraz zasad współżycia społecznego (przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu, mobbingowi i innym formom przemocy).
 6. Zasadniczej poprawy w dostępie do zagranicznych publikacji naukowych, w tym wykupienia i udostępnienia pełnego i stałego dostępu do najważniejszych baz czasopism obejmującego również najnowsze publikacje.
 7. Wprowadzenia na poziomie uniwersytetu systemowych rozwiązań zapewniających wszystkim pełny i komfortowy dostęp do urządzeń elektronicznych niezbędnych w pracach badawczych i dydaktycznych (zakup sprzętu i oprogramowania, bieżąca konserwacja, wymiana).

Jeśli nasze cele są Ci bliskie, DOŁĄCZ DO NAS

Strona głowna OZZIP

Inicjatywa Pracownicza