Inicjatywa Pracownicza

Nasze cele i założenia

 

Głównym zadaniem Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zabieganie o poprawę warunków pracy osób zatrudnionych na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach organizacyjnych. Nie chcemy, aby nasz Uniwersytet zamienił się w korporację. Chcemy, żeby stał się przyjaznym i stabilnym miejscem pracy dla nauczycieli i nauczycielek akademickich, bibliotekarzy i bibliotekarek, pracowników i pracownic technicznych, administracji i obsługi.

W pierwszej kolejności zamierzamy domagać się od pracodawcy podjęcia następujących działań:

  1. Podniesienia wynagrodzeń najniżej zarabiających pracowników i pracownic UMK (zwłaszcza pracowników/pracownic obsługi) i doprowadzenia do sytuacji, w której ich wynagrodzenie zasadnicze nie będzie niższe od obowiązującej płacy minimalnej.
  2. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych zasad wynagradzania na poszczególnych stanowiskach oraz kryteriów przyznawania nagród, dodatków i premii.
  3. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich wydziałów procedur zatrudniania nauczycieli i nauczycielek akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz awansów zgodnie z zasadą: magister – asystent, doktor – adiunkt, doktor habilitowany – profesor uczelni, profesor – profesor.
  4. Wprowadzenia i przestrzegania przejrzystych, jawnych i równych dla wszystkich jednostek organizacyjnych procedur zatrudniania oraz awansów pracowników i pracownic niebędących nauczycielami akademickimi.
  5. Przestrzegania przepisów BHP, zwłaszcza w zakresie poszanowania godności pracowników i pracownic oraz zasad współżycia społecznego (przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu, mobbingowi i innym formom przemocy).
  6. Zasadniczej poprawy w dostępie do zagranicznych publikacji naukowych, w tym wykupienia i udostępnienia nauczycielom i nauczycielkom akademickim pełnego i stałego dostępu do najważniejszych baz czasopism obejmującego również najnowsze publikacje.
  7. Wprowadzenia na poziomie uniwersytetu systemowych rozwiązań zapewniających wszystkim nauczycielom i nauczycielkom akademickim pełny i komfortowy dostęp do urządzeń elektronicznych niezbędnych w pracach badawczych i dydaktycznych (zakup sprzętu i oprogramowania, bieżąca konserwacja, wymiana).

Jeśli nasze cele są Ci bliskie, DOŁĄCZ DO NAS. 

Strona głowna OZZIP

Inicjatywa Pracownicza